Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
PO - PÁ, 8 - 15 hod.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Jak reklamovat
Jak reklamovat

Záruční doba:

Na celý sortiment naší nabídky jsou stanovena přísná kvalitativní měřítka. Zaručujeme spolu s výrobcem technickou spolehlivost a samozřejmě zákonnou 2-letou záruční lhůtu. Datum uvedený na daňovém dokladu stanovuje začátek záruky. Prosíme Vás proto o uchování Vašeho daňového dokladu, který slouží také jako záruční list a v případě reklamace jeho kopii zašlete spolu s reklamovaným zbožím a popisem závady na naší adresu.

Záruka vrácení zboží do 14-ti dnů:

Záruka na vrácení zboží zakoupeného v našem internetovém obchodě je samozřejmě zaručena. Pokud jste si nákup z nějakého důvodu rozmysleli, zašlete nám Vaše zboží do 14 dnů od převzetí zásilky v originálním balení, beze stop poškození a s kopií účtu zpět. Částku za vrácené zboží Vám vrátíme poštovní poukázkou, či bankovním převodem na Váš účet.

Upozornění!
Ze zaslání zpět je vyloučeno: akumulátory a podobné součástky, sestavené stavební sady a sestavené díly, zvláštní objednávky (náhradní díly apod.).

Na jakou adresu reklamaci poslat:

Veškeré reklamace vyřizuje výhradně naše reklamační a servisní sředisko. Zákazníci mohou zaslat reklamované zboží přímo na adresu reklamačního oddělení:

HORIZONT-NARE s.r.o.
Na Nábřeží 653/81, 736 01 Havířov-Město                            

Nezasílejte nám reklamované zboží na DOBÍRKU – takové zásilky nelze příjmout!

Jaké doklady s reklamací poslat:

Ke každé reklamaci zboží přiložte:
a) kopii dokladu o prodeji (tedy pokladní doklad nebo fakturu)
b) vaše jméno a příjmení
c) kontaktní adresu a telefon nebo e-mail pro případné operativní řešení Vaší reklamace
d) uveďte objednací číslo výrobku a stručný popis závady

Konatakt na reklamačního technika:

Reklamačního technika můžete kontaktovat:
ve dnech: PO a ST (10:00 - 15:00 hod.)
e-mail: postmaster@horizont-nare.com
tel.: 800 10 10 73

V případě jednodušších dotazů ohledně např. stavu Vaší reklamace, doporučujeme využít e-mail. Jednak můžete dotaz poslat kdykoliv i mimo pracovní hodiny, technik je schopen se na Váš reklamační případ v klidu připravit. Předem Vám děkujeme za pochopení.


Reklamační řád HORIZONT-NARE s.r.o.:

Společnost HORIZONT-NARE s.r.o., stanoví pro případ reklamace vad a servisních oprav zboží dodaného kupujícímu na základě kupní smlouvy, případně smluv jiných, ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku a § 619 - 627 občanského zákoníku, tento reklamační řád:

I.
Právo kupujícího z vad zboží může být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho převzetí od prodávajícího či po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě. Pokud toto místo určeno není, pak po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu zboží do místa určení.

Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které při vynaložení veškeré odborné péče zjistit mohl, jak mu ukládá ust. § 427 obchodního zákoníku.

Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době, neboť nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v délce 24 měsíců od okamžiku převzetí a zaplacení zboží kupujícím, pokud není uvedeno nebo smluvními stranami sjednáno jinak.

II.
Pokud kupující zboží okamžitě při převzetí neprohlédne nebo nezajistí jinak, aby toto zboží bylo prohlédnuto poté, kdy na něj přejde nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad při této prohlídce zjistitelných jen tehdy, když nezvratně prokáže, že tyto vady zboží mělo již v době přechodu tohoto nebezpečí škody.

III.
Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno, jestliže kupující nepodá prodávajícímu zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, co:
a) kupující tyto vady zjistil,
b) při vynaložení odborné péče zjistit měl při prohlídce, kterou je podle ust. § 427 odst. (1) a (2) obchodního zákoníku povinen učinit,
c) vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče později, avšak nejpozději do dvou let od doby dodání zboží, případně od doručení zboží do místa určení ve smlouvě stanoveného.

U vad na něž se vztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba.

Výše uvedené reklamační podmínky platí shodně jak pro reklamaci vad dodaného zboží za něž prodávající odpovídá ze zákona, tak i pro reklamaci vad zboží, za jehož jakost prodávající převzal záruku. Ve všech případech je však nezbytné, aby kupující předložil doklad o zaplacení a dodání, zboží jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží dle údajů uvedených na dodacím listě v délce a za podmínek, které stanovil. Po dobu faktického odstraňování vad na zboží se počítání záruční doby zastaví. Všechny tyto skutečnosti musí být v protokolu o převzetí zboží do záruční opravy uvedeny.

Současně prodávající poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, na základě které přejímá písemně závazek, že jím dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu. Záruční doba započne běžet dnem převzetí a zaplacení zboží kupujícím, popřípadě dnem vystavení dodacího listu či předávacího protokolu. Záruka za jakost zboží se vztahuje na vady materiálu, vady funkční, nebo vady vzniklé při výrobě. Kupující má právo požadovat přezkoušení např. baterií s výjimkou dobíjecích článků, apod.. 

Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce. Záruka se rovněž nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, násilného poškození, povětrnostních vlivu nebo použití při extrémních podmínkách, a dále v případech neoprávněného zásahu do zboží.

VI.
Kupující je povinen zboží, jehož vady jsou uplatňovány v rámci reklamačního řízení, předat prodávající za těchto podmínek:
- uvedení jména, adresy, IČ/DIČ kupujícího,
- soupis reklamovaného zboží s uvedením výrobních čísel, číslo a datum prodejní faktury,
- dodací, resp. záruční list,
- zboží musí být dodáno v originálním obalu včetně příslušenství,
- díly citlivé na elektrický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem,
- detailní popis zjištěných závad ke každému kusu či dílu samostatně,
- veškerou dokumentaci prodávajícím poskytnutou kupujícímu při dodání zboží.

Prvky používané k další montáži je kupující povinen nejdříve přezkoušet a teprve potom použít. (Nelze uznat reklamaci na prvky již např. letované).

Uznání či neuznání vad a jejich odstranění ve smyslu záručních podmínek, posoudí reklamační technik a toto posouzení sdělí písemně kupujícímu.

VII.
Prodávající v žádném případě n e p ř e b í r á odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod způsobených v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi a chybnou manipulací nebo běžným opotřbením. Na vady takto vzniklé se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruka se nevztahuje ani na zboží při prodeji označené jako zlevněné nebo použité.

VIII.
V těch případech, kdy prodávající konkrétně nezjistí vady kupujícím uváděné ani po provedení příslušných testů, je oprávněn vrátit kupujícímu reklamované zboží zpět, přičemž náklady spojené s testováním a přepravou zboží hradí kupující.
Náklady na 1 hodinu práce budou účtovány ve výši: 300 Kč.
Jedná se zejména o tyto případy:
- chybné použití v rozporu s dokumentací,
- chybná instalace včetně nevhodného síťového napětí,
- mechanické poškozeni,
- poškození povětrnostními vlivy, 
- reklamované vady nejsou zjištěny.

IX.
Reklamace bude vyřízena do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího.

X.
Aby bylo možno vyměnit reklamované zboží za nové, nesmí toto zboží vykazovat kromě reklamované závady jiné další závady, poškození či nekompletnost dodávané sady, včetně obalu.

XI.
Pro případy v tomto reklamačním řádu neupravené, platí přiměřeně ust. § 409 - 470 obchodního zákoníku a § 619 - 627 občanského zákoníku, přičemž prodávající i kupující jsou tímto reklamačním řádem vázáni.

IV.
Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit prodávajícímu p í s e m n ě ve lhůtách, které jsou uvedeny v čl. III. tohoto reklamačního řádu. Kupující v něm musí uvést všechny zjištěné vady, jak se projevují a nárok, který na jejich základě uplatňuje.
Pokud tyto vady svým rozsahem naplňují podstatné porušení kupní smlouvy dle § 345 odst. (2) obchodního zákoníku prodávajícím (v případě, že kupní smlouva byla uzavřena), je kupující oprávněn uplatnit některý z následujících nároků
- odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
- dodání chybějícího množství zboží,
- odstranění právních vad,
- odstranění vad opravou, jsou-li vady opravitelné,
- odstoupení od smlouvy v tom případě, že vada činí zboží neupotřebitelným, nedá se odstranit a zboží nelze vyměnit za jiný druh zboží.

Jestliže vady představují jiné, než podstatné porušení kupní smlouvy dle § 346 odst. (1) obchodního zákoníku, může kupující uplatnit některý z těchto nároků
- dodání chybějícího množství zboží,
- odstranění ostatních vad zboží,
- slevu z kupní ceny.

Pokud je kupující v prodlení v oznámení volby svého nároku ve lhůtě dvou pracovních dnů, může uplatnit nároky jako při nepodstatném porušení smlouvy. Tuto volbu je kupující povinen označit již v písemném uplatnění reklamace, přičemž při podstatném porušení smlouvy má kupující právo volby kteréhokoliv z výše uvedených nároků. Prodávající je oprávněn posoudit vady kupujícím uplatňované jen s ohledem na vlastnosti zboží ve smyslu uzavřené kupní smlouvy.

V.
Písemné oznámení o zjištěných funkčních vadách zboží s uvedením některého z uvedených nároků podle čl. IV. tohoto reklamačního řádu, uplatňuje kupující v servisním středisku na adrese: 
HORIZONT-NARE s.r.o.
Na Nábřeží 653/81, 736 01 Havířov-Město

Údaje o společnosti

HORIZONT-NARE s.r.o.            IČ: 25867555, DIČ: CZ25867555 Číslo účtu: 1727308369/0800        Datová schránka: txcan4b          Spisová značka: C 23192 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Náhradní plnění

Odběrem zboží od naší společnosti, která splňuje statut "CHRÁNĚNÉ PRACOVIŠTĚ", upozorňujeme na možnost uplatnit tzv. NÁHRADNÍ PLNĚNÍ podle § 79 až 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Kde se nacházíme

Na Nábřeží 653/81                                        736 01 Havířov-Město

Rychlý kontakt
PO - PÁ, 8 - 15 hod.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz